1. Hedlandet

                                                                                                                                                                 

Våra sidor om reservatet – klicka för att välja

Startsida för Hedlandet

1. Hedlandet startsida

2. Beskrivning i text av reservatet

3. Utveckla reservatet! 

4. Förslag till vandringsleder

5. Nybygget- led 5b

6. Kolarkojan – led 2, 3a och 3b

7. Hitta – kartor


Hedlandets Naturreservat

Naturen i Hedlandets naturreservat utgörs av en mosaik av berg, skog, åker, betesmarker och små myrar. Landskapet har ett ålderdomligt utseende med torp och smågårdar med omkringliggande betesmarker och skog med fina brynmiljöer däremellan. Hedlandet har ju fått mycket av sin karaktär av det litet historiska landskapet som skapats och upprätthållits av betande djur.  

Vår kontaktperson för Hedlandet är Olle Philipsson e-post: ollphi60@gmail.com

Allmänt

Hedlandets naturreservat ligger i södra delen av Eskilstuna kommun delvis i anslutning till Hyndevadsströmmen, som är ett lokalt namn på Eskilstunaån. Hedlandet utnyttjas för friluftsliv under hela året. Området ligger inom riksintresset Östra Hjälmarens friluftsområde. Det finns många kulturminnen i området tex Kolarkojan, kalkugnen, kalkbrottet, tjärdal, Lekartorps kvarn, lingropar, tegelugnsrest mm. Där finns även Brunnsätern – ett Natura 2000-område 

 

Hitta hit

Till Hedlandets naturreservat tar du dig via väg 214 mellan Eskilstuna och Julita. Det är skyltat från väg 214 in i naturreservatet. Norra infarten vid Pera och södra vid Yttersnäs. Parkering finns även i Björstorp.

 

 

Bakgrund

Landstinget Sörmland ägde tidigare Hedlandets naturreservat men man beslutade att sälja det för att få tillskott i kassan.
Sveaskog blev nya ägare 2010 och det fanns indikationer på att Sveaskog avsåg att göra Hedlandet till s.k. Ekopark – Sveaskogs varumärke där man återställer och skapar naturvärden. Så blev det inte.  Andra områden fick förtur som Ekopark och kraven på ekonomisk utdelning ökade.

 

Skötselplan

Sveaskog och Länsstyrelsen tog gemensamt fram en skötselplan för reservatet. Sveaskog har påbörjat omställningen av skogen i området vid Slätten och där är blandskogen med löv på gång. Genom granbarkborrens framfart i skogen så kommer ytterligare områden kring Stora Trädtorp bli aktuella att förändra.

 

Eskilstuna Naturskyddsförening och Hedlandet

Föreningen har haft ett stort engagemang för reservatet. Från mitten av 90-talet skötte föreningen med hjälp av AMA en hel del underhållsarbete. Engagemanget fördjupades när möjligheten fanns till ekopark. Idag finns en grupp inom föreningen som jobbar med att utveckla reservatet. 

 

Till sidan: Utveckla reservatet! 

 

 

 

Fakta om reservatet

Skyddsområde: Naturreservat
Karaktär: Mosaik av berg, barrskog, åker, betesmarker, små myrar och lövskogar Storlek: 1358,7 ha Reservat sedan 1978 Nuvarande beslut och skötselplan: 2015 Markägare/förvaltare: Sveaskog

 

I området

I dag finns fyra informationstavlor – en vid norra och en vid södra infarten, en vid Bibybron samt ytterligare en mellan Sketorp och Kolartorp.
Det finns mindre parkeringsplatser vid  informationstavlorna samt något större parkeringar vid Kolarkojan, vid den tidigare Bibybrons landfäste  och ytterligare en ca 400 meter öster om tidigare Bibybron.

 

Spritt över området finns några rastplatser med fikabord. Det finns många stigar och en gammal orange-märkt led. Sveaskog har märkt ut en gångstig med blå markering genom området.

 

Översikt markerade stigar

OKE (Ornitologiska Föreningen Eskilstuna) lät bygga ett fågeltorn vid Tandlaviken på 1980-talet. Några ornitologer har satt upp fågelholkar på vägen från norra infartsparkeringen vid Pera till fågeltornet. Numera avlidna naturvårdaren Tony Haglund har satt upp många informationsskyltar i området med beskrivning av historia, naturtyper mm.

 Våra sidor om reservatet – klicka för att välja

1. Hedlandet startsida

2. Beskrivning i text av reservatet

3. Utveckla reservatet! 

4. Förslag till vandringsleder

5. Nybygget- led 5b

6. Kolarkojan – led 2, 3a och 3b

7. Hitta – kartor

 


Länkar om reservatet:

Länsstyrelsen om reservatet

Sveaskog om reservatet

Kommunen om reservatet

Beslut om reservatet

Skötselplan för reservatet

Naturvårdsmålen NO och NS – förklaring