Verksamhetsplan

2019

 

Mål

Naturskyddsföreningen Eskilstuna skall vara den självklara mötespunkten för alla natur-och miljöintresserade invånare i Eskilstuna kommun.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i nära samarbete med andra föreningar oberoende av kommungränser så långt detta är möjligt inom ramen för vår ekonomi och tillgång till engagerade personer och samarbetspartners.

Inriktning

 • fortsätta samarbetet med ”Schysst”

 • starta en Miljö- och klimatgrupp med främst medlemmar utanför styrelsen

 • ta aktiv del i arbetet med skapande av kommunens Grönstrukturplan

 • aktivt bevaka natur- och miljöintressen i samband med utvecklings-planerna för Vilsta och Vilsta naturreservat

 • bevaka lokala och regionala aktörers arbete med vattenfrågor utifrån EU:s ramdirektiv för vatten bland annat i Eklången-området

 • aktivt bevaka kommunens arbete med dricksvattenförsörjningen från Hyndevad och därtill knutna miljöhänsyn i avrinningsområdet

 • bevaka natur- och miljöfrågor i hela kommunen

 • verka för skapande och drift av fler våtmarker och skapa fler fiskomlöp

 • verka för en klimat- och miljövänligare konsumtion

 • arbeta för utveckling av fossilfria energikällor med beaktande av miljöaspekter

 • arbeta för att öka allmänhetens intresse för naturreservatet Hedlandet

 • bevaka att lokala och regionala myndigheter och offentligt ägda bolag tar sitt miljöansvar. Det gäller även arbetet i Natur-och Vattenvårds-beredningen

 • fortsätta att administrera och utveckla Fältstationen Rördrommens verksamhet enligt överenskommelse från 1992

 • ordna studiecirklar i aktuella ämnen tillsammans med Studiefrämjandet

 

Verksamhetsplanen som pdf